نمایش 1–36 از 116 نتیجه

نمایش 36 48 60

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9847

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9847 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9847 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9778

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9778 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9778 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9698

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9698 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9698 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9636

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9636 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9636 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح کلنا عباسک یا زینب کد S9149

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9118 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9118 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9118

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9118 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ کد S9118 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر مولانا کد S9936

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر مولانا کد S9936 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر مولانا کد S9936 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9085

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9085 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر فریدون مشیری کد S9085 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق و چهره کد S8891

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق و چهره کد S8891 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق و چهره کد S8891 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ و چهره کد S8666

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ و چهره کد S8666 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ و چهره کد S8666 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر نیما یوشیج کد S8332

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر نیما یوشیج کد S8332 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر نیما یوشیج کد S8332 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق کد S8877

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق کد S8877 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق کد S8877 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق و سماع کد p-8411

550,000 تومان

پرده پانچ کودک طرح خرس موتورسوار کد p-8412 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودک طرح خرس موتورسوار کد p-8412 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر مولانا کد p-8397

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر مولانا کد p-8397 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر مولانا کد p-8397 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح خط نستعلیق و شکل هندسی کد p-8366

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح خط نستعلیق و شکل هندسی کد p-8366 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح خط نستعلیق و شکل هندسی کد p-8366 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر کد p-8358

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر کد p-8358 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر کد p-8358 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح شکوفه و رقص سماع کد p-8352

550,000 تومان

پرده پانچ طرح شکوفه و رقص سماع کد p-8352 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح شکوفه و رقص سماع کد p-8352 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ و دریم کچر کد p-8351

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ و دریم کچر کد p-8351 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر حافظ و دریم کچر کد p-8351 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ خطاطی طرح شعر کد p-8342

550,000 تومان

پرده پانچ خطاطی طرح شعر کد p-8342 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ خطاطی طرح شعر کد p-8342 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

خرید پرده پانچ خطاطی

پرده پانچ خطاطی یکی از زیباترین و جذاب ترین پرده ها است و مناسب برای اتاق خواب و یا محل کار می باشد. بر روی این نوع پرده پانچ نوشته های زیبایی از اشعار و سروده های شاعران بزرگی همچون  مولانا، حافظ و… طراحی شده است.

زیبایی این مدل پرده به حدی است که هر فردی را چند دقیقه ای درگیر خودش می کند و فضایی دلنشین، آرام و رمانتیک را برای شما فراهم می آورد.

بسیاری از افراد که اهل ذوق و هنر هستند از این نوع پرده برای اتاق خواب خود و یا محل کار استفاده می کنند و از زیبایی های آن لذت می برند. پرده پانچ خطاطی قابل ست کردن با روتختی هایی است که از طرح شعر از آن استفاده می شود.

انواع پرده پانچ خطاطی

تنوع پرده پانچ خطاطی در نوع شعر، طرح و جنس آن می باشد. این مدل پرده با انواع غزل ها و شعرها طراحی شده است که هر کس مطابق با سلیقه خود آن را انتخاب می کند. بعضی سبک ها شلوغ و برخی دیگر خلوت تر است. جنس این نوع پرده از کتان و هازان می باشد که قیمت هر کدام با هم متفاوت می باشد.

قیمت پرده  پانچ طرح شعر

پردهای پانچ خطاطی همانند دیگر پرده ها قیمت آن بستگی به جنس و سایز آن دارد. اما مشهد پرده به عنوان مرجع تخصصی خرید پرده توانسته است با ایجاد فضای رقابتی قیمت تمامی پرده ها را بسیار منصفانه قرار دهد به گونه ای که با مقایسه قیمت ها و کیفیت محصولات مسلما با رضایت بیشتری اقدام به خریداری می کنید.

خرید پرده پانچ طرح شعر از مشهد پرده

خرید پرده پانچ از مشهد پرده بسیار آسان است فقط کافی است بعد از انتخاب طرح مورد نظر خود آن را به سبد خرید اضافه کنید و با تکمیل مشخصات و ابعاد پرده سفارش خود را به ثبت برسانید. مشهد پرده در کوتاه ترین زمان ممکن پرده را تحویل شما خواهد داد.