پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه رنگ آمیزی کد s-6958

650,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه رنگ آمیزی کد s-6958 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه رنگ آمیزی کد s-6958 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح آبرنگی کد p-357

650,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح آبرنگی کد p-357 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح آبرنگی کد p-357 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودک طرح کارتون مک کوئین کد p-8410

650,000 تومان

پرده پانچ کودک طرح کارتون مک کوئین کد p-8410 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودک طرح کارتون مک کوئین کد p-8410 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح تلفیقی ساده و گل سه بعدی کد s9883

650,000 تومان
پرده پانچ طرح تلفیقی ساده و گل سه بعدی کد s9883 دارای دو قواره چپ و راست است که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح تلفیقی ساده و گل سه بعدی کد s9883 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح آبرنگی کد p-511

650,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح آبرنگی کد p-511 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح آبرنگی کد p-511 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح نقاشی گل رز کد s8300

650,000 تومان
پرده پانچ طرح نقاشی گل رز کد s8300 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح نقاشی گل رز کد s8300 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح فانتزی کد S2865

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی کد s-2865 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی کد s-2865 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودک طرح پرندگان در آسمان کد S9034

650,000 تومان
پرده پانچ کودک طرح پرندگان در آسمان کد S9034 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودک طرح پرندگان در آسمان کد S9034 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودکانه طرح بچه رئیس کد s-2942

650,000 تومان

پرده پانچ کودکانه طرح بچه رئیس کد s-2942 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودکانه طرح بچه رئیس کد s-2942 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودک طرح پسر و اسکیت کد S9191

650,000 تومان
پرده پانچ کودک طرح پسر و اسکیت کد S9191 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودک طرح پسر و اسکیت کد S9191 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ چهره طرح مریم مقدس کد s-7242

650,000 تومان

پرده پانچ چهره طرح مریم مقدس کد s-7242 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ چهره طرح مریم مقدس کد s-7242 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح اسلیمی کد p-382

650,000 تومان

پرده پانچ طرح اسلیمی کد p-382 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح اسلیمی کد p-382 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودکانه طرح خرس و خرگوش کد p-8054

650,000 تومان

پرده پانچ کودکانه طرح خرس و خرگوش کد p-8054 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودکانه طرح خرس و خرگوش کد p-8054  صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح تلفیقی مکعب های کوچک و ساده کد S9019

650,000 تومان
پرده پانچ فانتزی طرح تلفیقی مکعب های کوچک و ساده کد S9019 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح تلفیقی مکعب های کوچک و ساده کد S9019 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ دخترانه طرح چهره کد p-615

650,000 تومان

پرده پانچ دخترانه طرح چهره کد p-615 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ دخترانه طرح چهره کد p-615 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح اسلیمی کد p-762

650,000 تومان

پرده پانچ طرح اسلیمی کد p-762 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است.پرده پانچ طرح اسلیمی کد p-762 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح نقاشی زن و پروانه ها کد s-4122

650,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح نقاشی زن و پروانه ها کد s-4122 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح نقاشی زن و پروانه ها کد s-4122 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودک طرح شیر فانتزی کد S9242

650,000 تومان
پرده پانچ کودک طرح شیر فانتزی کد S9242 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودک طرح شیر فانتزی کد S9242 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودک طرح خرسی در برف کد p-8430

650,000 تومان

پرده پانچ کودک طرح خرسی در برف کد p-8430 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودک طرح خرسی در برف کد p-8430 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح گلدار کد p-403

650,000 تومان

پرده پانچ طرح گلدار کد p-403 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح گلدار کد p-403 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودکانه طرح نقاشی فیل کوچولو کد s-1033

650,000 تومان

پرده پانچ کودکانه طرح نقاشی فیل کوچولو کد s-1033 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودکانه طرح نقاشی فیل کوچولو کد s-1033 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح استقلالی کد p-8287

650,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح استقلالی کد p-8287 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح استقلالی کد p-8287 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودکانه طرح فیل کد s-4236

650,000 تومان

پرده پانچ کودکانه طرح فیل کد s-4236 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودکانه طرح فیل کد s-4236 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کودک طرح دخترانه کد p-8148

650,000 تومان

پرده پانچ کودک طرح دخترانه کد p-8148 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کودک طرح دخترانه کد p-8148 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح دخترانه کد s-1565

650,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح دخترانه کد s-1565 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح دخترانه کد s-1565 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح گل داماس کد S6842

650,000 تومان

پرده پانچ گل داماس S6842 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گل داماس کد S6842 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6459

650,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6459 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6459 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح گلهای آهار کد s-5327

650,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح گلهای آهار کد s-5327 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح گلهای آهار کد s-5327 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح ماندالا کد p-377

650,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح ماندالا کد p-377 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح ماندالا کد p-377 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ مدرن طرح دختر فانتزی و برج ایفل کد s9922

650,000 تومان
پرده پانچ مدرن طرح دختر فانتزی و برج ایفل کد s9922 دارای دو قواره چپ و راست است که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ مدرن طرح دختر فانتزی و برج ایفل کد s9922 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ در تبریز، موضوع مورد بحث این مقاله برای شما خریداران گرامی در تبریز است پس برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتها همراه باشید.
یکی از مدرن ترین و زیباترین پرده های موجود در بازار، پرده پانچ است که زیبایی منحصر به فرد، کاربری آسان و قیمت فوق العاده مناسب و به صرفه ای دارد به همین دلیل بسیار پر طرفدار است و به وفور از آن استفاده می کنند.
این مدل پرده مناسب برای تمام مکان ها اعم از: تمامی فضاهای خانه مثل آشپزخانه، اتاق خواب، سالن نشیمن و مناطق مرطوب مثل استخر وحمام، سالن های آرایشی و ورزشی، ادارات، هتل و تالارها و… است.

خرید پرده پانچ از مشهد پرده در تبریز

خرید پرده پانچ از مشهد پرده در تبریز به صورت آنلاین یا تماس تلفنی امکان پذیر است و در صورت هر گونه پرسش در مورد این مدل پرده با شماره های درج شده تماس برقرار نمایید، کادر مجرب به صورت رایگان آماده پاسخگویی به تمام سوالات شما عزیزان ساکن تبریز است.
با خرید انواع پرده پانچ در تبریز از فروشگاه مشهد پرده به صورت آنلاین و سفارشی دیگر نیازی به پرداخت هزینه ی اضافی برای حضور در فروشگاه نیست و هر مدل پرده ی پانچ که مد نظر شما باشد با کیفیت تضمینی، بهترین نوع پارچه و دوخت، برای شما ارسال میشود.
با خرید انواع پرده پانچ، ظاهری شیک و مدرن به منزل و محیط کارتان بدهید و در صورت تمایل انواع آن را به سبد خرید خود اضافه کنید.

ارسال فوری پرده پانچ به تبریز

خرید پرده پانچ در تبریز به صورت آنلاین و ثبت سفارش از فروشگاه ما به آسانی امکان پذیر است. بهترین مدل های پرده پانچ که دوام بالا و زیبایی منحصر به فردی دارند در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت فوری از مشهد پرده برای شما خریداران گرامی در تبریز ارسال می شود.

از آن جهت که کیفیت بالا و تحویل کالا به صورت فوری برای مشتریان بسیار حائز اهمیت است، مشهد پرده همیشه سعی دارد با ارسال فوری پرده پانچ به تبریز شما را از خرید خود راضی نگه دارد تا هیچ گونه دغدغه و دل نگرانی نداشته باشید.

انواع پرده پانچ در تبریز

پرده پانچ به دلیل تنوع در طرح و رنگ، دارای انواع مختلف و گوناگونی است و شما ساکنین عزیز در تبریز می توانید انواع پرده پانچ در تبریز را به صورت آنلاین از ما خریداری نمایید که در پایین به معرفی تعدادی از آن می پردازیم.

پرده پانچ حریر ساده

پرده حریر ساده تک رنگ است و در رنگ های مختلفی مثل سفید، صورتی، آبی، سبز و غیره تهیه می شود که جلوه ی ویژه و زیبایی خاصی در عین سادگی دارد و بسیار مناسب برای سالن پذیرایی است.

پرده پانچ طرح دار

از پارچه های طرح دار برای دوخت این مدل پرده استفاده می شود که زیبایی بی نظیری به فضا می دهد و مناسب برای تمامی فضاها است.

پرده پانچ راه راه

از پارچه های راه راه برای دوخت این مدل پرده استفاده می کنند که مناسب برای فضاهای کوچک یا مکان هایی با سقف های کوتاه است به طوریکه فضا را بزرگ تر و بلند تر نشان می دهد.

طرح خط نستعلیق و خطاطی

این مدل پرده مناسب برای افرادی است که علاقه فراوانی به اشعار فارسی مثل حافظ، سعدی و غیره دارند و انتخاب خاص و زیبایی برای اتاق خواب است.

ساتن طرح دار

پرده پانچ ساتن طرح دار در رنگ های مختلف و به صورت دو رنگ طرح دار موجود است که انتخاب ویژه ای برای اتاق خواب و سالن پذیرایی است.

پرده پانچ چاپی

هر طرح و شکلی از قبیل طرح های انیمیشنی، طرح صورت، طبیعت و غیره را که دوست دارید سفارش دهید تا با بهترین کیفیت آن را برای شما تهیه کنیم که بسیار مناسب برای تمام فضاها مثل سالن پذیرایی، اتاق خواب و سالن های آرایشی است.

حریر دو رنگ

حریر دو رنگ در رنگ بندی های مختلف مثل سفید و آبی، سفید و صورتی، سفید و سبز و غیره موجود است که بسیار شیک و مدرن است.

پرده پانچ کتان

از پارچه های کتان برای دوخت این مدل پرده استفاده می شود که بسیار با دوام است و در برابر چروک شدن و خوردگی مقاوم است و حریم خصوصی بالایی دارد.

پرده پانچ سنتی

اگر به طرح و دکوراسیون قدیم علاقه دارید این مدل پرده را انتخاب کنید که بیشتر در رنگ های آبی و فیروزه ای تهیه می شود.

پرده پانچ طرح داماسک

پرده پانچ طرح داماسک که برگ و گل های فانتزی دارد، بسیار مناسب برای دکوراسیون کلاسیک است.

مزایای مختلف پرده پانچ

_ شست و شوی آسان و راحت؛
_ استحکام و ماندگاری بالا؛
_ قیمت اقتصادی و به صرفه؛
_ کنترل نور و عایق حرارتی؛
_ حفظ حریم خصوصی؛
_ تنوع در طرح و رنگ؛
_ نصب و کاربری آسان.

قیمت پرده پانچ در تبریز

قیمت پرده پانچ بستگی به عوامل مختلفی مثل: جنس پارچه، جنس یراق آلات، مقدار پارچه ی مصرفی برای دوخت، انصاف فروشنده و غیره دارد. این مدل پرده از پارچه های مختلفی مثل ساتن، حریر، مخمل، مکرومه، طلا کوب و غیره دوخته می شود که پرده های ساده و بدون رنگ مثل کرم و سفید نسبت به پرده های رنگی و طرح دار قیمت پایین تری دارند.
مشهد پرده همیشه سعی دارد با تضمین کیفیت کالا، قیمت مناسب، تخفیف دار و رقابتی مشتریان گرامی را از خرید راضی نگه دارد و شما بنا بر سلیقه و نیاز خود می توانید انواع آن را از فروشگاه ما به صورت آنلاین سفارش دهید تا در مدت زمان کوتاهی آن را برای شما ارسال کنیم.

جمع بندی

شما ساکنین عزیز در شهر تبریز برای خرید پرده پانچ در تبریز نیاز به حضور در فروشگاه ما را ندارید و به صورت آنلاین یا تماس تلفنی می توانید خرید را انجام دهید.

پرده پانچ یکی از بهترین و مدرن ترین پرده های بازار است که خیلی از افراد به خاطر نصب آسان، زیبایی و شستشوی راحت ان، مشتری همیشگی این نوع پرده هستند.
این نوع پرده مناسب برای تمامی فضا ها، از جمله خشک و مرطوب میباشد که با تنوع در طرح و مدل هایش، به هر مکانی زیبایی خاص خودش را میبخشد.
مشهد پرده با هدف رضایت مشتریان عزیز در سراسر ایران بخصوص تبریز، انواع مختلف پرده پانچ در طرح و رنگ های متفاوت را در انبار موجود و اماده کرده است تا به محض سفارش شما عزیزان، در اسرع وقت به دستتان برسد.

در صورت تمایل به خرید پرده پانچ در تبریز، پرده مورد نظر را از طریق همین صفحه به سبد خرید خود اضافه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *