نمایش 1–36 از 95 نتیجه

نمایش 36 48 60

پرده پانچ کلاسیک کد S8760

650,000 تومان
پرده پانچ کلاسیک کد S8760 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک کد S8760 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح گل رز کد S8687

650,000 تومان
پرده پانچ کلاسیک طرح گل رز کد S8687 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح گل رز کد S8687 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کاشی کاری کد S2989

650,000 تومان
پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کاشی کاری کد S2989 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کاشی کاری کد S2989 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کد S8905

650,000 تومان
پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کد S8905 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کد S8905 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی زن کد S8874

650,000 تومان
پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی زن کد S8874 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی زن کد S8874 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح زن برنزه کد S8870

650,000 تومان
پرده پانچ کلاسیک طرح زن برنزه کد S8870 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح زن برنزه کد S8870 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح ناپلئون بناپارت کد S8450

650,000 تومان
پرده پانچ کلاسیک طرح ناپلئون بناپارت کد S8450 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح ناپلئون بناپارت کد S8450 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح دختر بچه ها کد p-8370

650,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح دختر بچه ها کد p-8370 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح دختر بچه ها کد p-8370 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک کد p-8343

650,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک کد p-8343 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک کد p-8343 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-4072

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-4072 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-4072 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-6677

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-6677 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-6677 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749

650,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح فرشتگان کد s-6753

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح فرشتگان کد s-6753 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح فرشتگان کد s-6753 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-6757

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-6757 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-6757 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب نقاشی کد s-6731

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب نقاشی کد s-6731 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب نقاشی کد s-6731 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح نقاشی کد s-6780

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح نقاشی کد s-6780 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح نقاشی کد s-6780 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794

650,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6812

650,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6812 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6812 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح قاب گل کد s-6809

650,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح قاب گل کد s-6809 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح قاب گل کد s-6809 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح نقاشی شاهنامه ای کد s-6821

650,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح نقاشی شاهنامه ای کد s-6821 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح نقاشی شاهنامه ای کد s-6821 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985

650,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

خرید پرده پانچ کلاسیک

پرده پانچ کلاسیک یکی از سبک های زیبا در میان پرده پانچ می باشد. پرده های پانچ کلاسیک کمی شلوغ تر از پرده های معمولی است و جذابیت ویژه ای نیز دارند. این مدل پرده مناسب برای اتاق خواب، پذیرایی، آشپزخانه و… می باشد.

این مدل پرده هیچ وقت از مد نمی افتد بسیاری از سبک های پرده در طول زمان قدیمی می شوند و دیگر به چشم افراد نمی آیند اما مدل پرده پانچ کلاسیک به گونه ای است که در هر زمان جذابیت خود را حفظ می کند و جلوه ای بهتر به چیدمان شما می دهد.

انواع پرده پانچ کلاسیک

تنوع پرده پانچ کلاسیک در طرح و نقش، رنگبندی و محیطی که قرار است استفاده شود مشخص می شود. این مدل پرده در طرح ها و رنگ های مختلف وجود دارد و مناسب برای هر مکانی می باشد یعنی از اتاق خواب و پذیرایی گرفته تا هر مکانی که فکر می کنید با رنگبندی این نوع پرده سازگار است.

قبل از خرید پرده دقت کنید و ببینید که کدام مدل پرده بیشتر با دکوراسیون داخلی شما سازگار است. در دیزاین منزل خود از چه رنگبندی استفاده کرده اید آیا مبل ها سلطنتی است و یا معمولی؟ هر کدام از این موارد می تواند در انتخاب مدل پرده شما تاثیر داشته باشد.

قیمت پرده پانچ کلاسیک

قیمت این نوع پرده پانچی بسیار مناسب و مقرون به صرفه می باشد؛ با این اوصاف مشهد پرده برای ایجاد فضای رقابتی تمامی محصولات خود را به صورت کاملا منصفانه قیمت گذاری کرده است به همین دلیل توانسته ایم مشتریان راضی بسیاری را از سراسر کشور به خود جلب کنیم.

جهت خرید و سفارش پرده فقط کافی است آن را به سبد خرید خود اضافه کنید و بعد از ثبت مشخصات پرده مورد نظر، آن را در سریع ترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید.