روش اندازه گیری ابعاد پرده کرکره چوبی و کرکره فلزی

اندازه گیری جهت نصب داخل قاب پنجره پرده کرکره چوبی و کرکره فلزی

اندازه عرض پرده برابر است با کمترین اندازه عرض قاب پنجره
توضیح : جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض ۳ نقطه بالا،میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس کمترین اندازه را به عنوان عرض پرده انتخاب می نمایید.
اندازه ارتفاع پرده برابر است با بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره
توضیح : جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع ۳ نقطه راست،میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.
توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شیشه پنجره نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

 

اندازه قاب- مشهد پرده

جهت نصب خارج قاب پنجره پرده کرکره چوبی و کرکره فلزی

اندازه عرض پرده برابر است با : اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حد اقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.
اندازه ارتفاع پرده برابر است با : اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.

عرض و ارتفاع-مشهد پردهروش اندازه گیری ابعاد پردهای بامبو، زبرا و شید

جهت نصب داخل قاب پنجره پردهای بامبو ، زبرا و شید
اندازه عرض پرده برابر است با : کمترین اندازه عرض قاب پنجره
توضیح : جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض ۳ نقطه بالا،میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس کمترین اندازه را به عنوان عرض پرده انتخاب می نمایید.
اندازه ارتفاع پرده برابر است با : بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره
توضیح : جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع۳ نقطه راست،میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.
توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شیشه پنجره نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

اندازه قاب- مشهد پرده
جهت نصب خارج قاب پنجره پردهای بامبو ، زبرا و شید
اندازه عرض پرده برابر است با : اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حد اقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.
اندازه ارتفاع پرده برابر است با : اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.

عرض و ارتفاع-مشهد پرده
روش اندازه گیری ابعاد پرده عمودی (لوردراپه)

جهت نصب داخل قاب پنجره پرده عمودی (لوردراپه)
اندازه عرض پرده برابر است با : عرض قاب پنجره در بالاترین نقطه
اندازه ارتفاع پرده برابر است با : کمترین اندازه ارتفاع قاب پنجره
توضیح : جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع ۳نقطه راست،میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس کمترین اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.
توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شیشه پنجره نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

روش اندازه گیری ابعاد پرده عمودی (لوردراپه)-مشهد پرده
جهت نصب خارج قاب پنجره پرده عمودی (لوردراپه)
اندازه عرض پرده برابر است با : اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حد اقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.
اندازه ارتفاع پرده برابر است با : اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.

عرض-و-ارتفاع-مشهد-پرده

 

در صورتیکه سوال و یا مشکلی در مورد نحوه اندازه گیری ابعاد پنجره داشتید، با ما تماس بگیرید.